RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie AUTO WARSZTAT TOMASZ MALINOWSKI  z siedzibą w 87-800 Włocławek, Al. F. Chopina 2 /4

2) kontakt z Administratorem przez adres e-mail: tomm0124@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży – na podstawie Art.6 ust.1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz:

• kancelaria prawna w zakresie windykacji

• firma informatyczna w zakresie usług w ramach umów „Asysty technicznej” oraz „Serwisu i nadzoru Autorskiego”

• firma przeprowadzająca audyt / biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat (art.86 §1 Ordynacji podatkowej) lub do momentu ustania przetwarzania w celach analityki i planowania biznesowego (art.6,ust.1 lit.f)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem, dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.